Jak rozwiązać spółkę?

Jak rozwiązać spółkę?

Rozwiązanie spółki jest ściśle określone w kodeksie spółek handlowych. Znajdują się w nim zarówno przesłanki dotyczące rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki akcyjnej. Jak zatem rozwiązać spółkę? Jaki sąd rozstrzyga o likwidacji spółki?

Kiedy spółka może zostać rozwiązana?

Spółka może zostać rozwiązania na żądanie jednego ze wspólników lub członków organów spółki. Może to także nastąpić, jeśli zaistnieją konkretne okoliczności prowadzące do jej rozwiązania.

Rozwiązanie spółki następuje na mocy orzeczenia sądu rejestrowego. Może on działać z urzędu jedynie w przypadku, gdy nie została zawarta umowa spółki, w umowie lub statucie nie było postanowień dotyczących formy spółki, lub przedmiot związany z działalnością określony w umowie jest niezgodny z prawem. Rozwiązanie może nastąpić także, gdy osoby, które sporządziły akt założycielski lub podpisały umowę o założeniu spółki, nie miały zdolności do czynności prawnych.

Likwidacja spółki

Rozwiązanie spółki jest poprzedzone jej likwidacją. Ten proces zapewnia wierzycielom spółki ochronę. Celem likwidacji jest doprowadzenie do końca wszystkich spraw dotyczących działalności spółki i ich uporządkowanie.

Likwidacja może zostać przeprowadzona poprzez wprowadzenie uchwały przez wspólników. Uchwała taka musi zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego. Najczęściej likwidatorami zostają członkowie zarządu, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności związane z likwidacją. Ich obowiązkiem jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i przekazanie go do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników.

Jaki sąd może rozwiązać spółkę?

Rozwiązanie spółki odbywa się przed sądem gospodarczym w miejscu, w którym spółka miała siedzibę. Na wybór sądu może wpłynąć również wartość przedmiotu sporu.

Jeżeli wartość przedmiotu sporu jest kwotą do 75 tysięcy złotych, to orzeczenie o rozwiązaniu spółki może wydać sąd rejonowy. Jeżeli kwota ta jest wyższa, to wówczas o przebiegu całego procesu decyduje sąd okręgowy właściwy dla siedziby spółki.