Kim jest notariusz i jakie ma możliwości?

Notariusz jest prawnikiem nominowanym przez Ministra Sprawiedliwości mającym prawo do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności notarialnych. Każdy akt notarialny ma charakter dokumentu urzędowego. Działalność notariuszy regulowana jest przez ustawę Prawo o notariacie.

Jaką funkcję pełni notariusz?

Notariusz przede wszystkim sporządza akty stosowania prawa. Działalność notariuszy w dużym stopniu ogranicza spory sądowe. Wiele bowiem spraw rozwiązać można właśnie poprzez zawarcie aktu notarialnego, bez konieczności uzyskania orzeczenia sądu. Przykładem może być tu rozdzielczość majątkowa.

Obecnie wiele spraw wymaga potwierdzenia w formie aktu notarialnego. Dotyczy to wspomnianej już rozdzielczości majątkowej, ale akt notarialny wymagany jest również w postępowaniach spadkowych, w przypadku założenia księgi wieczystej, przekazania jakieś ruchomości bądź nieruchomości w formie darowizny czy w przypadku transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Jakie zadania realizuje notariusz?

Zadania realizowane przez notariuszy określane są formalnie czynności notarialnymi. Zaliczyć można do nich m.in. sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz różnego rodzaju poświadczeń.

Poza tym notariusze podejmują również czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego oraz czynności związanych z zarządem sukcesyjnym w przedsiębiorstwach. Nie są to oczywiście wszystkie zadania notariuszy. Jest ich znacznie więcej. Szczegółowy spis czynności notarialnych reguluje wspomniana wcześniej ustawa Prawo o notariacie.

Jaka jest rola notariusza i ile kosztuje czynność notarialna?

Rolą notariusza, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest przede wszystkim zabezpieczanie niektórych sfer obrotu cywilnoprawnego. Mowa tu choćby o różnego rodzaju umowach sprzedaży. Oczywiście za sporządzenia każdego aktu notarialnego czy innej czynności notarialnej, Notariusz pobiera opłatę, a konkretnie taksę notarialną.

Każda czynność notarialna jest oczywiście nieco inaczej wyceniana. Najczęściej taksa notarialna wyliczana jest na podstawie wartości przedmiotu czynności. Wiedzieć jednak trzeba, że notariusza obowiązują maksymalne taksy notarialne, których przekroczyć nie może. Ich wysokość regulują przepisy wspomnianej już ustawy.